Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep Kociolkowo

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy Sklep Kociolkowo [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Właścicielem Sklepu jest: PHU Ewa Dwornik-Rzeczycka z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Struga 25, NIP 929-11-89-684, tel. +48 603636703, e-mail: sklep@kociolkowo24.pl.
 3. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kociolkowo24.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 8. Cennik dostaw znajduje się na stronie Sklepu wraz zestawieniem dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 9. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się na stronie Sklepu.
 10. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 11. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Kupujący – Konsument oraz Klient.
 14. Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie oferowanych w sklepie produktów - wyborów Kupującego.
 15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 16. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 17. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 18. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 19. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 20. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 21. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,
  • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 22. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 23. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 24. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 25. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. 

 

§2

Rejestracja Klienta

  

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest rejestracja Klienta w Sklepie internetowym.
 2. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.
 4. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku, gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.
 6. Klient może nie dokonywać rejestracji w przypadku chęci dokonania jednorazowego zakupu.
 7. Klient, który nie dokonał rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem sklepu, a złożenie zamówienia jednoznaczne jest z jego akceptacją, a w szczególności z warunkami dostaw oraz sposobami płatności.

 

§3

Dane osobowe

 

 1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:
  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • adres zamieszkania,
  • adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  • telefon kontaktowy.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.
 4. Klient wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych innym podmiotom w celach niezbędnych do realizacji zamówienia (np. firma kurierska).
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji w naszym sklepie: w trakcie rejestracji, logowania praz po przejściu do koszyka Klienta i dokonywania zakupów, dane Klienta są chronione przy użyciu certyfikowanego protokołu bezpiecznego SSL.

 

§4

Składanie zamówień

 

 1. Złożenie zamówienia polega na wyborze produktów, dodania ich do koszyka zakupów i dokonania płatności.
 2. W przypadku, gdy produkt oferowany jest w kilku wybranych wariantach (np. kolor, rozmiar, parametr techniczny itp.), Klient powinien w trakcie składania zamówienia wskazać wybrany przez siebie wariant. W sytuacji, gdy klient nie wskaże swojego wyboru, produkt zostanie wysłany losowo.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy, terminie dostawy oraz o sposobach zapłaty za zamówione produkty znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia. Klient składający zamówienie z dostawą poza granicę kraju zobowiązany jest przed jego złożeniem do zapoznania się z warunkami, sposobem, kosztami i terminami dostawy, które są dostępne są na stronie internetowej Sklepu. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na w/w warunki.
 6. Cena sprzedaży może zostać obniżona o przysługujący rabat lub kod promocyjny, który Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.
 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§5

Płatności

 

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Klient może skorzystać z kilku form płatności:
  • przelew zwykły na podane konto Sprzedawcy 20 1090 1900 0000 0001 4258 8476
  • przelew elektroniczny-online za pośrednictwem systemu płatniczego - doliczana jest prowizja 2,3%
  • za pobraniem
  • płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
  Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie wartości brutto zamówienia wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności elektroniczne.
 5. W przypadku braku wpłaty należności do 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie będzie traktowane jako nieaktualne i zostanie anulowane.
 6. W przypadku złożenia zamówienia z płatnością za pobraniem, zamówienie realizowane jest niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia przez Klienta.
 7. Klient może anulować/zmienić zamówienie w dowolnej chwili, jeśli nie dokonał zapłaty. W tej sytuacji prosimy o kontakt pocztą e-mail lub telefonicznie. W sytuacji, gdy Klient anuluje/zmieni zamówienie po dokonaniu płatności i w sytuacji gdy zostały wdrożone procedury logistyczne, pomimo anulowania/zmiany zamówienia może on ponieść koszty jego realizacji. 

 

§6

Wysyłka towaru

 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatu.
 2. Koszt wysyłki ponosi Klient.
 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. W przypadku płatności za pobraniem, termin realizacji liczony jest od momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku płatności przelewem zwykłym/tradycyjnym, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 6. Czas realizacji dostawy uzależniony jest od dostępności zamówionych towarów. Nasze stany magazynowe aktualizowane są każdego dnia roboczego, a czas wysyłki podany jest w opisie produktu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy czas wysyłki może się wydłużyć, kontaktujemy się z Klientem indywidualnie. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bądź zmienić zamówienie bez poniesienia dodatkowych kosztów, jeśli ustalony nowy termin wysyłki jest dla Niego nie do przyjęcia. Do podanego czasu realizacji zamówień należy doliczyć czas dostawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe nie z naszej winy, np. wynikłe po stronie firmy kurierskiej. 

 

§7

Reklamacje

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
  • dane Sprzedawcy,
  • dane Konsumenta,
  • datę zawarcia umowy/zakupu,
  • datę otrzymania towaru,
  • datę stwierdzenia wady,
  • określenie, pełną nazwę reklamowanego produktu,
  • określenie stwierdzonych wad,
  • żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu. Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo chce odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części, do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt kompletny wraz ze wszystkimi elementami składowymi (gratisy, elementy zestawu, wartości dodane).
 4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 5. Koszt dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.
 6. W przypadku złożenie reklamacji bezpodstawnej koszt odesłania produktu do Klienta ponosi Klient.
 7. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie z widocznym jej uszkodzeniem, reklamacja zostanie uznana jedynie na podstawie spisanego przez Klienta końcowego protokołu przy odbiorze.
 8. W przypadku uszkodzenia wewnętrznego produktu, bez widocznych zewnętrznych uszkodzeń, reklamacja zostanie uznana jedynie na podstawie przesłanych w ciągu 24 godzin od odebrania przesyłki zdjęć dokumentujących zniszczenia wraz z pisemną specyfikacją stwierdzonych uszkodzeń.
 9. W przypadku reklamacji towaru dostarczonego poza granicę Polski, prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów.
 10. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu.
 2. Zwrot towaru może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w terminie późniejszym jednakże, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu wartości zakupów brutto wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostawy, licząc cenę najtańszego zwykłego sposobu dostawy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni od otrzymania oświadczenia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy powinno zawierać:
  • nazwę Sprzedawcy,
  • pełny adres pocztowy oraz adres e-mail Sprzedawcy,
  • informację o chęci odstąpienia od umowy zakupu/sprzedaży,
  • listę produktów, których odstąpienie od umowy dotyczy,
  • datę zawarcia umowy,
  • datę otrzymania towaru,
  • imię i nazwisko Konsumenta,
  • adres konsumenta,
  • podpis konsumenta (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),
  • data złożenia oświadczenia.
 6. Koszt wysyłki zwrotu zakupionego towaru, w tym koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania, ponosi Klient i nie podlega on zwrotowi.
 7. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu pełnowartościowego, w terminie przydatności do spożycia, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku produktów w zestawach lub z dodanymi przedmiotami gratisowymi, Klient zobowiązany jest zwrócić całość, którą otrzymał.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu produktów:
  • sprowadzonych na indywidualne zamówienie Klienta,
  • produktów z krótkim terminem ważności,
  • produktów szybko psujących się,
  • rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a zwłaszcza tych, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na higienę, ochronę zdrowia lub ze względu na ryzyko utraty świeżości lub właściwości produktu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§9

Ochrona prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
 3. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 

§10

Polityka prywatności

 

 1. Klient został poinformowany, że naszym sklepie stosujemy pliki "cookies". Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do swoich danych zmieniając swoje ustawienia "cookies" w swojej przeglądarce. Klient jest świadomy, że usunięciu lub blokada plików "cookies" może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszego sklepu nie będą funkcjonowały poprawnie. W szczególności blokada plików "cookies" uniemożliwia logowanie się w naszym sklepie lub korzystanie z "Koszyka".
 2. Klient korzystając z naszego sklepu wyraża zgodę na stosowanie plików "cookies" zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu internetowego.
 3. Klient oświadcza, że zapoznał się z Polityką prywatności dostępną na stronie sklepu, co w przypadku korzystania ze strony sklepu, jest jednoznaczne z jej akceptacją.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się na stronie Sklepu. 

 

§11

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy, których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym.
 4. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu, a konto Klienta zostaje usunięte.
 5. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.
 6. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.
 7. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów oraz inne materiały publikowane na stronie internetowej Sklepu mogą stanowić przedmiot praw autorskich, a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny wraz z późniejszymi zmianami.
 9. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl